Eliberare avize

PROCEDURĂ DE SISTEM PENTRU SERVICIUL TEHNIC privind eliberarea avizelor şi a acordului de acces la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Pentru eliberarea:

1. AVIZ DE PRINCIPIU

Documente necesare:
– cerere tip;
copie a B.I./C.I., și sau certificat de înregistrare ( CUI) / certificat de înregistrare în scopul de TVA (CIF)
– copie act de proprietate/închiriere a spaţiului;
– copie a acordului legalizat al proprietarului (după caz);
– copie a certificatului de urbanism;
– plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000);
– plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1 : 1.000 sau 1: 500);
Descarcă formularul F 18 05 Solicitare Aviz de Principiu

TARIFE:  Persoană fizică, juridică – 50 lei (fără TVA)

2. AVIZ DE AMPLASAMENT

Documente necesare:
– cerere tip;
– copie a B.I./C.I., și sau certificat de înregistrare ( CUI) / certificat de înregistrare în scopul de TVA (CIF)
– copie act de proprietate/închiriere a spaţiului;
– copie a acordului legalizat al proprietarului (după caz);
– copie a certificatului de urbanism;
– plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000);
– plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1 : 1.000 sau 1: 500);
– memoriu tehnic în cazul unor extinderi de utilităţi;
Descarcă formularul F 18 03 Solicitare Aviz de Amplasament

TARIFE: Persoană fizică, juridică – 120 lei (fără TVA)

3. ACORD DE ACCES LA SISTEM

Documente necesare:
copie a B.I./C.I., sau certificat de înregistrare (CUI)/certificat de înregistrare în scopul de TVA (CIF) ;
– copie act de proprietate/închiriere a spaţiului;
– copie a acordului legalizat al proprietarului (după caz);
– plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000);
– plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1 : 1.000 sau 1: 500);
Descarcă formularul F 18 01 Solicitare de Acces la Sistem

TARIFE:  Persoană fizică, juridică – 190 lei (fără TVA)

Branşarea/racordarea persoanelor fizice şi juridice la reţelele publice de apă şi de canalizare se face respectând Regulamentul de Organizare si Funcționare a serviciilor, în baza acordului de acces, întocmit de inginerul mecanic şi semnat de directorul de operare.

Prin Acordul de Acces la Sistem, inginerul mecanic şi directorul de operare vor stabili soluţiile tehnice de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare care vor sta la baza întocmirii proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie de către o firmă autorizată. Conţinutul cadru al proiectelor tehnice va cuprinde:

Alimentare cu apă:
– Acord de acces la sistem;
– Acte de proprietate;
– Certificat de urbanism (după caz);
– Memoriu tehnic;
– Breviar de calcul;
– Lista orientativă privind modelele de asigurare a calităţii- lucrărilor;
– Program pentru controlul calităţii lucrărilor;
– Contravaloarea pierderilor de apă rezultate prin golirea reţelei- dacă este cazul;
– Documentaţie economică;
– Partea desenată (plan de încadrare, plan de situaţie, plan de- amplasament, planul reţelelor din incintă, detalii de execuţie).

Racord de canalizare:
– Acord de acces la sistem;
– Acte de proprietate;
– Certificat de urbanism (după caz);
– Memoriu tehnic;
– Lista orientativă privind modelele de asigurare a calităţii lucrărilor;
– Program pentru controlul calităţii lucrărilor;
– Breviar de calcul;
– Estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare, la agenţii economici;
– Documentaţie economică;
– Partea desenată (plan de încadrare, plan de situaţie, plan de amplasament, planul reţelelor din incintă, profile longitudinale şi transversale, detalii de execuţie).

Proiectele tehnice se vor depune în două exemplare la sediul operatorului S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAŞ în vederea obţinerii avizului definitiv. Avizul definitiv se va întocmi de Comisia Tehnico–Economică numită prin Decizia Directorului General şi este obligatoriu pentru a putea continua demersurile execuţiei lucrărilor în baza proiectului tehnic avizat.
Executarea lucrărilor de extindere, inclusiv branşamentele de apă şi racordurile de canalizare, se vor face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la bază avizul definitiv al operatorului.
Punerea în funcţiune a lucrărilor de apă şi de canalizare se va face după recepţia acestora, recepţie care constă în întocmirea cărţii tehnice a lucrării şi după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator în termenele prevăzute în contract.
Realizarea de branşamente/racordări la reţelele publice de apă şi de canalizare fără avizul definitiv al operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.
Termenul de eliberare a avizului este de 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
Durata de valabilitate a acordurilor şi a avizelor este de 12 luni  de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu înca 12 luni.
Tarifele şi taxele pentru eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico – economice se vor stabili în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 8 din Legea nr. 51/2006.

4. AVIZ DEBIT INCENDIU (ISU)

Documente necesare:
– cerere tip;
copie a B.I./C.I., sau certificat de înregistrare (CUI)/certificat de înregistrare în scopul de TVA(CIF);   – copie act de proprietate/închiriere a spaţiului;
– copie a acordului legalizat al proprietarului (după caz);
– plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000);
– plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1 : 1.000 sau 1: 500);
Descarcă formularul F 18 04 Solicitare Aviz debit incendiu (ISU)

TARIFE: Persoană fizică, juridică – 100 lei (fără TVA) 

5. FINALIZARE BRANŞARE / RACORDARE

Documente necesare:
– cerere tip
– copie a B.I./C.I., sau  certificat de înregistrare (CUI) / certificat de înregistrare în scopul de TVA (CIF)
– copie acord de acces, eliberat de societatea noastră;
– copie aviz proiect, eliberat de societatea noastră;
– copie a autorizației de construire (după caz);
Descarcă formularul F 22 08 01 Solicitare finalizare branșare / racordare

6. PRELUNGIRE AVIZ

Documente necesare:
– cerere tip;
– Avizul de Amplasament/Acordul de Acces în original.
Descarcă formularul Solicitare prelungire Aviz

TARIFE:  Persoană fizică, juridică – 25 lei (fără TVA)

 

ATENȚIE:
Termenul de eliberare a avizului este de 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

Documentele completate pot fi depuse la Biroul de Relaţii cu Clienţii, sau trimise prin

e-mail la adresa: relatii.clienti@apatarnavei.ro