Eliberare avize

PROCEDURĂ DE SISTEM PENTRU SERVICIUL TEHNIC privind eliberarea avizelor şi a avizului de principiu (acord de acces) la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Pentru eliberarea:

1. ADEVERINȚĂ PRIVIND DEBITUL DE STINGERE A INCENDIILOR (debit ISU):
– cerere tip;
– copie B.I. / C.I. sau a certificatului de înmatriculare;
– copie act de proprietate (extras de carte funciară);
– plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000);
– plan de situaţie (scara 1 : 1.000 sau 1 : 500).
Descarcă  formularul F 18 04 Solicitare adeverinta privind debitul de stingere a incendiilor

2. AVIZ DE AMPLASAMENT:
– cerere tip;
– copie certificat de urbanism;
– copie B.I. / C.I. sau a certificatului de înmatriculare
– copie act de proprietate (dacă este cazul);
– plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000)
– plan de situaţie cu construcţiile proiectate (scara 1 : 1.000 sau 1 : 500);
– memoriu tehnic în cazul unor extinderi de utilități.
Descarcă formularul F 18 03 Solicitare Aviz de Amplasament

Branşarea/racordarea persoanelor fizice şi juridice la reţelele publice de apă şi de canalizare se face respectând Regulamentul de Organizare si Funcționare a serviciilor, în baza avizului de principiu (acord de acces), întocmit de inginerul mecanic şi semnat de directorul de operare.

3. AVIZ DEFINITIV (ACORD DE ACCES):
– cerere tip;
– copie după B.I./C.I. sau certificatul de înmatriculare;
– copie după actul de proprietate / deţinere / închiriere a spaţiului;
– copie după acordul legalizat al proprietarului (după caz);
– plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000)
– plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1 : 1.000 sau 1 : 500).
Descarcă formularul F 18 01 Solicitare aviz definitiv

Prin avizul de principiu (acordul de acces), inginerul mecanic şi directorul de operare vor stabili soluţiile tehnice de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare care vor sta la baza întocmirii proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie de către o firmă autorizată. Conţinutul cadru al proiectelor tehnice va cuprinde:

Alimentare cu apă:
– Aviz de principiu (acord de acces);
– Acte de proprietate;
– Certificat de urbanism (după caz);
– Memoriu tehnic;
– Breviar de calcul;
– Lista orientativă privind modelele de asigurare a calităţii- lucrărilor;
– Program pentru controlul calităţii lucrărilor;
– Contravaloarea pierderilor de apă rezultate prin golirea reţelei- dacă este cazul;
– Documentaţie economică;
– Partea desenată (plan de încadrare, plan de situaţie, plan de- amplasament, planul reţelelor din incintă, detalii de execuţie).

Racord de canalizare:
– Aviz de principiu (acord de acces);
– Acte de proprietate;
– Certificat de urbanism (după caz);
– Memoriu tehnic;
– Lista orientativă privind modelele de asigurare a calităţii lucrărilor;
– Program pentru controlul calităţii lucrărilor;
– Breviar de calcul;
– Estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în sistemul de canalizare, la agenţii economici;
– Documentaţie economică;
– Partea desenată (plan de încadrare, plan de situaţie, plan de amplasament, planul reţelelor din incintă, profile longitudinale şi transversale, detalii de execuţie).

Proiectele tehnice se vor depune în două exemplare la sediul operatorului S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAŞ în vederea obţinerii avizului definitiv. Avizul definitiv se va întocmi de Comisia Tehnico–Economică numită prin Decizia Directorului General şi este obligatoriu pentru a putea continua demersurile execuţiei lucrărilor în baza proiectului tehnic avizat.
Executarea lucrărilor de extindere, inclusiv branşamentele de apă şi racordurile de canalizare, se vor face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la bază avizul definitiv al operatorului.
Punerea în funcţiune a lucrărilor de apă şi de canalizare se va face după recepţia acestora, recepţie care constă în întocmirea cărţii tehnice a lucrării şi după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator în termenele prevăzute în contract.
Realizarea de branşamente/racordări la reţelele publice de apă şi de canalizare fără avizul definitiv al operatorului este considerată clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.
Termenul de eliberare a avizului este de 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
Durata de valabilitate a acordurilor şi a avizelor este de 12 luni  de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu înca 12 luni.
Tarifele şi taxele pentru eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico – economice se vor stabili în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 8 din Legea nr. 51/2006.

4. SOLICITARE FINALIZARE BRANŞARE / RACORDARE
Descarcă formularul F 22 08 01 Solicitare finalizare branșare / racordare

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR:

  1. Eliberarea ADEVERINȚEI PRIVIND DEBITUL DE STINGERE AL INCENDIILOR (debit ISU)
1.cerere tip
2.copie a B.I./C.I. sau a certificatului de înmatriculare
3.copie a actului de proprietate (extras de carte funciară)
4.plan de încadrare în zonă (scara 1: 5000)
5.plan de situaţie  (scara 1:1000 sau 1:500)

2. Eliberare AVIZULUI DE AMPLASAMENT –

1.cerere tip
2.copie a certificatului de urbanism
3.copie a B.I./C.I. sau a certificatului de înmatriculare
4.copie a actului de proprietate (dacă este cazul)
5.plan de încadrare în zonă (scara 1: 5000)
6.plan de situaţie cu construcţiile proiectate (scara 1:1000 sau 1: 5000)
7.memoriu tehnic în cazul unor extinderi de utilităţi

3. Eliberare AVIZ DEFINITIV (ACORD DE ACCES) 

1.cerere tip
2.copie a B.I./C.I. sau a certificatului de înmatriculare
3.copie a actului de proprietate, deţinere/închiriere a spaţiului
4.copie a acordului legalizat al proprietarului (după caz)
5.plan de încadrare în zonă (scara 1: 5.000)
6.plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1: 1.000 sau 1: 500)

Termenul de eliberare a avizului este de 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

Tariful de eliberare a avizului este de:
50 lei (fără TVA) –  persoane juridice;
30 lei (fără TVA) –   persoane fizice;

DOCUMENTELE NECESARE SE DEPUN ÎN 2 EXEMPLARE

Documentele completate pot fi depuse la Biroul de Relaţii cu Clienţii, sau trimise prin

e-mail la adresa: relatii.clienti@apatarnavei.ro