Obiective

Obiective operaţionale

 • Minimizarea impactului în procesul de preluare progresivă a noilor zone de operare (oraşul Copşa Mică şi localităţile rurale membre ADI) şi de armonizare a noilor structuri cu cele deja existente;
 • Acoperirea cu 100 % a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare existentă, conform obiectivelor/termenilor de referinţă asumaţi la nivelul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu”, aflat în curs de implementare:

 

IndicatorUnitate de măsurăOperator

(Mediaş, Agnita şi Dumbrăveni)

Extindere conducte de aducţiunekm8,741
Extindere reţelekm10,06
Extindere colectoarekm11,17
Extindere reţele canalizarekm27,5

 

Sursa: Indicatori proiect Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş,  Agnita,     Dumbrăveni, judeţul Sibiu”

 

 • Creşterea extensivă a pieţei, prin preluarea în operare a membrilor ADI, unde există deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apă şi canalizare: Arpaşu de Jos, Arpaşu de Sus, Cîrţişoara, Alma, Axente Sever, Agârbiciu, Biertan, Bîrghiş, Boarta, Brădeni, Copşa Mică, Coveş, Micăsasa, Moşna, Motiş, Târnava, Valea Viilor, Şeica Mare, Retiş, Richiş, Ruja, Ţapu, Bazna, Blăjel, Carta, Chirpăr, Dîrlos, Marpod, Nocrich, Ighişul Nou, Vard, Veseud;
 • Unificarea tarifelor în zona de operare, până în anul 2013, ţinând cont de gradul de suportabilitate al populaţiei, conform obligaţiilor asumate în baza Contractului de finanţare pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaş, Agnita, Dumbrăveni, judeţul Sibiu” şi a  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Îmbunătăţirea calităţii apei potabile, asigurarea parametrilor corespunzători de furnizare şi a continuităţii serviciului, tratând cu atenţie  insatisfacţia exprimată a clienţilor;
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de canalizare, respectiv ameliorarea tratării şi evacuării apei uzate, tratând cu atentie insatisfacţia exprimată a clienţilor;
 • Creşterea calităţii şi diversificarea / flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare pentru serviciile şi produsele oferite, ţinând cont de cerinţele / nevoile  consumatorilor (oferirea clienţilor de modalităţi variate de citire şi facturare opţională, 1-3 luni);
 • Diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii contorizării consumului de apă, ţinând cont de cerinţele / nevoile consumatorilor şi de interesele operatorului regional, obiectiv realizabil prin implementarea / promovarea unui model pilot pentru un imobil de tip condominiu, cu sistem de măsurare separată a consumului pe apartamente;
 • Implementarea unei strategii dedicate relaţiilor cu clienţii, care să vizeze următoarele: creşterea nivelului de încredere al clienţilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre operator şi clienţi, prin implementarea unui soft specializat şi a unui sistem de telefonie gratuită pentru clienţi, de tip Tel-verde,  respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienţilor, prin sondarea opiniei acestora (aplicarea unor chestionare) cu privire la gradul de satisfacţie manifestat faţă de seriviciile furnizate de OR;
 • Monitorizarea opiniei clienţilor, cunoaşterea părerilor acestora cu privire la calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, în scopul identificării posibilităţilor de  îmbunătăţire a activităţii operatorului;
 • Asigurarea stabilităţii financiare a companiei, prin optimizarea şi controlul costurilor operaţionale de exploatare şi întreţinere;
 • Implementarea unei strategii de management a nămolului, în scopul rezolvării problemelor legate de depozitarea finală, pe termen lung, a nămolurilor rezultate din procesele de producţie;
 • Reducerea cantităţii de apă nevândută (NRW – Non-revenue water), concretizată prin acţiuni care să vizeze monitorizarea regulată, respectiv controlul pierderilor de apă, managementul presiunii, realizarea planului de mentenanţă a sistemelor;
 • Îmbunătăţirea stării infrastructurii şi a echipamentelor, obiectiv realizabil prin  implementarea noilor tehnologii în domeniu;
 • Eficientizarea consumului de energie: monitorizarea şi analiza consumurilor de energie electrică, în scopul identificării îmbunătăţirilor care pot fi aduse la procedurile de operare, în vederea optimizării consumului de energie electrică;
 • Implementarea unei strategii de management al activelor fixe, în scopul minimizării costului pe ciclu de viaţă al activelor, menţinând în acelaşi timp serviciile la nivelul cerut;
 • Implementarea unei strategii de management a riscului şi planificare de urgenţă, având ca principal scop identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor şi a situaţiilor de urgenţă care pot avea un potenţial efect negativ  asupra activităţilor de operare;
 • Îmbunatăţirea monitorizării calităţii apei potabile, respectiv îmbunătăţirea monitorizării calităţii apei uzate, în contextul în care operatorul urmăreşte să asigure servicii/produse sigure clienţilor săi;
 • Dezvoltarea competenţelor angajaţilor, creşterea eficienţei resurselor umane şi promovarea lucrului în echipă, pentru a raspunde cerinţelor generate de noile investiţii şi exigenţelor clienţilor;
 • Implementarea unui sistem eficace de management al performanţei resurselor umane, care să coreleze eficienţa profesională cu obiectivele şi valorile societăţii;
 • Dezvoltarea sistemelor de comunicare şi a sistemelor IT, fapt ce se va concretiza prin implementarea unui sistem informatic de management (MIS – Management Information System), în scopul eficientizării şi utilizării acestuia la potenţialul său maxim cu riscuri minime;
 • Asigurarea stabilităţii financiare a operatorului, prin implementarea unei strategii de optimizare a fluxului de numerar.

Obiective strategice

Eficienţa economică

 • Optimizarea permanentă a costurilor de productie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;
 • Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei.

Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor

 • Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al mediului din judeţul Sibiu în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare;
 • Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
 • Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client;
 • Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi.

Orientarea către client

 • Preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse;
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă şi canalizare la nivelul standardelor europene;
 • Informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte consumul raţional de apă;
 • Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor substanţe în mediul natural.

Competenţa profesională

 • Să sporească eficienţa generală a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii;
 • Instruirea permanentă a personalului, prin creşterea gradului de profesionalism;
 • Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training.

Grija pentru mediu

 • Gestionarea raţională a resurselor naturale;
 • Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
 • Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;
 • Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

Grija pentru sănătatea populaţiei

 • Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemelor de tratare şi monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate.