GDPR – noutăți despre datele personale

Stimați clienți,

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. acordă o atenție deosebită protecției datelor personale. Ne angajăm să procesăm aceste date în conformitate cu standardele europene, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 -cunoscut ca GDPR, care guvernează protecția datelor individuale și libera circulație a acestor date, abrogând Directiva 95/46/CE. De asemenea, respectăm legislația națională relevantă, cum ar fi Legea nr. 506/2004 privind datele personale și protecția vieții private în comunicațiile electronice (și modificările ei), precum și Legea nr. 190/2018 care implementează GDPR.

Scopul acestei note informative este de a vă informa, în calitate de Persoane Vizate, despre modul în care S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., procesează datele personale în contextul furnizării serviciilor sale.

Societatea APA TÂRNAVEI MARI SA având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J32 /1846/2006, CUI RO19502679 și sediul social în jud. Sibiu, loc. Mediaș, Al. Comandor Dimitrie Moraru, nr.19, tel. 0269/845919, web: www. https://www.apatarnavei.ro/, e-mail:dpo@apatarnavei.ro., prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul încheierii și executării contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, potrivit Legii nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Temeiul prelucrării datelor furnizate de către dumneavoastră este reprezentat de prev. art. 6 alin.1 lit. b, c, e și f din Regulamentul UE nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv executarea contractului, îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în calitate de operator, protejarea intereselor legitime ale operatorului și îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societatea noastră şi împuterniciți numai în scopul mai sus menționat respectiv pentru facilitarea activităților desfășurate în legătură cu contractul, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, a îndeplinirii unei sarcini în interes public și/sau pentru protejarea intereselor legitime ale operatorului în legătură cu executarea contractului, datele fiind comunicate numai autorităților și instituțiilor publice în cazul necesității respectării obligațiilor legale ce ne revin, respectiv: organe fiscale, Curții de Conturi, instanțe judecătorești, executori judecătorești, organe judiciare şi instituții bancare.

Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal colectate :

 • direct de la dumneavoastră în următoarele situații:
  • La încheierea unui contract de Servicii cu S.C.APA TÂRNAVEI MARI S.A., fie în persoană, fie online.
  • Când trimiteți o reclamație sau o solicitare către APA TÂRNAVEI MARI S.A.
  • În timpul vizitelor în locațiile companiei sau la participarea la evenimentele organizate de noi.
  • Prin utilizarea site-ului https://www.apatarnavei.ro sau a aplicației mobile.
  • Dacă sunteți reprezentantul unui Client S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. (ex: asociații de proprietari, instituții publice, companii).
 • în mod indirect în situațiile următoare :
 • Dacă ați depus o sesizare sau reclamație la o autoritate sau instituție publică, iar noi suntem solicitați să oferim un punct de vedere.
 • Dacă sunteți implicat într-un litigiu în care S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. este și parte.
 • Dacă primim informații de la Clienții noștri sau de la Potențiali Clienți, de exemplu, în cazul în care un client solicită serviciile noastre, putem cere dovezi ale dreptului de proprietate sau procuri de la coproprietari. Aceste documente pot include informații despre alte persoane, cum ar fi datele de identificare ale fostului proprietar sau ale coproprietarilor.
 • Prin consultarea bazelor de date publice, cum ar fi Registrul Comerțului.
 • De la autorități sau instituții publice.
 • În cadrul investigațiilor sau auditurilor interne, unde consultanții sau angajații noștri pot furniza datele dumneavoastră pentru clarificarea unor situații.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este limitată la perioada contractuală, până la încetarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de următoarele drepturi :

 • dreptul de acces (înseamnă că aveți dreptul de a primi o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la aceste date precum și de a primi informații despre cum sunt prelucrate aceste date).
 • dreptul la rectificare (vizează dreptul dumneavostră de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte precum și dreptul de a obține completarea datelor incomplete).
 • dreptul la portabilitatea datelor (se referă la faptul că aveți dreptul de a primi datele prelucrate de către compania noastră, într-un format structurat, care poate fi citit automat, precum și dreptul de a solicita transmiterea acestora unui alt operator, în mod direct).
 • dreptul la opoziție (vizează dreptul de a vă opune prelucrării în temeiul unui interes public sau interes legitim sau dacă prelucrarea are ca scop marketingul direct).
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, (înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor prelucrate, în oricare din următoarele situații: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, nu există un temei legal pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele au fost prelucrate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale).
 • dreptul la restricționarea prelucrării (poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea ci numai restricționarea, nu mai avem nevoie de date pentru îndeplinirea scopului, însă le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță precum și dacă vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date APA TÂRNAVEI MARI S.A.,:

 • personal sau prin poștă/curierat la sediul social în jud.Sibiu, loc. Mediaș, Al. Comandor Dimitrie Moraru, nr.19,
 • e-mail: dpo@apatarnavei.ro

De asemenea, pentru orice întrebări sau nelămuriri/nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor, prin email la dpo@apatarnavei.ro sau telefonic la numărul 0269/845919, tasta 9 (Secretariat) și solicitați legătura la responsabilul GDPR, de luni până joi între orele 07:00 -15:00 și vineri între orele 07:00-14:00, sau vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.                         

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării

Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor